Altuïtion B.V., gevestigd aan Rompertsebaan 60 5231 GT ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement. 

Algemene verordening gegevensbescherming 

De algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) heeft zijn plaats in onze interne procedures, bij het inrichten van processen en systemen en in de opleiding van (nieuwe) medewerkers. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Altuïtion verwerkt uw persoonsgegevens als u een zakelijke relatie of respondent van een onderzoek bent, wordt of bent geweest. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Derhalve hebben we onze persoonsgegevens onderverdeeld in de volgende drie categorieën: 

De persoonsgegevens die we van u kunnen verwerken zijn: 

Gegevens die worden gebruikt bij onderzoeken die wij uitvoeren voor opdrachtgevers kunnen variëren. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat dit bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens betreffen. Als respondent voor deze onderzoeken vragen we uw uitdrukkelijke toestemming, worden uw persoonsgegevens enkel gebruikt voor het betreffende onderzoek, niet langer opgeslagen dan noodzakelijk en zijn afdoende beveiligd. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Altuïtion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor we ze hebben verwerkt. Tevens is Altuïtion gebonden aan diverse wet en regelgeving met betrekking tot bewaartermijnen, onder andere gericht op onderzoeksgegevens. 

Doel van de verwerking 

Altuïtion verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op één van de volgende grondslagen: 

U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Altuïtion maakt voor de verwerking van persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (profilering). 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Altuïtion verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Altuïtion B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Persoonsgegevens van minderjarigen Als u respondent bent in één van onze onderzoeken voor opdrachtgevers of onze website bezoekt, hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarigen. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via controller@altuition.nl, zodat wij voor verwijdering kunnen zorgdragen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Als u onze website of mobiele app gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid. Uw rechten 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Altuïtion B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres controller@altuition.nl of per post naar Rompertsebaan 60, 5231 GT, ’s-Hertogenbosch. 

J. Pals is de Functionaris Gegevensbescherming van Altuition BV, hij is te bereiken via controller@altuition.nl of telefoonnummer 073-6469393. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we het recht hebben je rechten zoals die hierboven staan beschreven te weigeren of te beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen we je hierover informeren. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Altuïtion B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Altuïtion BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Altuïtion deelt uw persoonsgegevens niet met derden buiten de EU/EER. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via controller@altuition.nl.